เอกสารที่ใช้ขอวีซ่าออแพร์

posted on 25 Jan 2010 16:11 by idyllic-daughter

 

เอกสารที่ใช้ขอวีซ่าออแพร์มีตามนี้นะคะ

1. หนังสือเดินทาง ซึ่งยังมีอายุใช้ได้อย่างน้อยอีก 3 เดือน โดยนับจากวันที่เดินทางกลับประเทศไทย
2. รูปถ่าย 2 ใบ (ขนาด 3 x 5 เซ็นติเมตร ฉากหลังของรูปเป็นสีขาว)
3. แบบฟอร์มคำร้องที่กรอกข้อความครบถ้วน 2 ชุด
4. สัญญาการทำงานกับครอบครัวที่จะไปพักอาศัยและทำงานด้วย ทั้งนี้ครอบครัวนั้นๆ จะต้องมีบุตร(ที่ยังเป็นเด็กเล็ก) และใช้ภาษาเยอรมันในการสื่อสาร ในสัญญาการทำงานจะต้องระบุสิทธิและหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน อาทิเช่น เงินเดือนขั้นต่ำสุด 260 เหรียญยูโร สิทธิในการหยุดพักร้อน 2 วัน ต่อเดือน เวลาทำงานสูงสุด 30 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ / 6 ชั่วโมง ต่อวัน การประกันสุขภาพ และการเข้าชั้นเรียนภาษา)
5. ความรู้ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน โดยสถานทูตฯ จะเป็นผู้ทดสอบความรู้ของท่านในขณะยื่นคำร้องขอวีซ่า
6. สำเนาภาพถ่ายของเอกสาร/หลักฐานทั้งหมดที่ยื่นแสดงต่อสถานทูตฯ อย่างละ 2 ฉบับ (สำหรับหนังสือเดินทาง ขอสำเนาหน้าคู่ที่มีรูปถ่ายของท่าน

 

credit : http://www.bangkok.diplo.de/Vertretung/bangkok/th/04/Visabestimmung/VisaUeber90Tage/Aupair__seite.html